Polski Deutsch

  W czerwcu 1997 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Chóru Cantabile, które wpisano do sądowego rejestru stowarzyszeń. Powołanie Towarzystwa było inicjatywą samych chórzystów, a celem – podejmowanie  przedsięwzięć, wspomagających działalność chóru.

I Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbyło się 27 czerwca 1997 roku, na którym przedstawiono między innymi główne kierunki działania,  przede wszystkim takie jak -  popularyzowanie muzyki chóralnej, współpraca z władzami miejskimi, samorządowymi i wojewódzkimi, pozyskiwanie sponsorów, nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społeczno - kulturalnymi i zespołami artystycznymi.

Dzięki podjętym przez Towarzystwo inicjatywom chór nawiązał, w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina, kontakt z Polsko - Niemieckim Stowarzyszeniem Educatio Pro Europa Viadrina i Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.v., które umożliwiły realizację projektu artystycznego z berlińskim kameralnym zespołem instrumentalnym „Affettuoso”. Zwieńczeniem tej współpracy było nagranie płyty CD, wydanej przy finansowym wsparciu środków pomocowych Programu Współpracy Przygranicznej PHARE. Towarzystwo sukcesywnie rozwija współpracę z brandenburskimi organizacjami i stowarzyszeniami, realizującymi programy popularyzujące muzykę chóralną.

Współpracując ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” chór miał możliwość uczestniczenia w Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Adwentowej w Berlinie i Dreźnie. Nawiązane zostały kontakty z Polskimi Misjami, przy których pomocy chór koncertował w Szwecji, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Francji, Anglii, we Włoszech, Hiszpanii, Chorwacji.

W 1999 roku, w 150. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, z inicjatywy Towarzystwa, w ramach euroregionalnego projektu zorganizowano Jesienne Spotkania Chórów Przygranicznych z udziałem polskich i niemieckich zespołów.

W celu popularyzacji artystycznych dokonań chóru nawiązano stałą współpracę z lokalnymi mediami.

Towarzystwo jest również współorganizatorem  corocznych  wiosennych i  jesiennych  warsztatów muzycznych dla chórzystów, a także europejskich letnich podróży koncertowych.

                                                                   

      NR KRS  -  0000087877 -  Sąd Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydział Gospodarczy RS

      REGON   -  210435215

      NIP        -  599-23-99-395

      konto    -  Gospodarczy Bank  Spółdzielczy Gorzów Wielkp.

                      78 83630004 0000446020000001

     adres korespondencyjny: Towarzystwo Przyjaciół Chóru Cantabile

                                                Gorzów Wlkp.,ul. 30 Stycznia 19/5